מכללת לפיד - המכללה ללימודים מקצועיים

 

 1. אני החתום מטה (להלן: "התלמיד/ה)" נרשמתי ללימודים במכללת לפיד. בחתימתי על הסכם זה הנני מאשר/ת את הסכמתי לתנאי הסכם זה המפורטים מטה.
 2. ידוע לי כי קיימת חובת נוכחות של לפחות 85% מהמפגשים בקורס , הגשת מטלות פרויקטים ומעבר בחינות לצורך זכאות הסמכה וקבלת תעודה.
 3. ידוע לי כי יש להישמע להוראות והנחיות המרצה בקורס וצוות המכללה. אשמור על ניקיון הכיתה ועל הציוד שבה. אמנע מהכנסת אוכל ושתיה לחדרי הלימוד.
 4. המכללה תאפשר מהלך לימודים תקין באמצעות צוות הוראה מיומן ומקצועי. ציוד מתאים ותקין על פי תכנית הלימוד שאושרה על ידי הנהלת המכללה. 
 5. אני מתחייב/ת לשלם את מחיר הקורס הכולל המפורט להלן (להלן : "מחיר הקורס") , עד תחילת הקורס, אלא אם יאושר לי הסדר תשלומים אחר. התשלום עבור הקורס יעשה כדלקמן :
 • במועד הרישום יועבר למכללת לפיד סכום של 500 ₪ (להלן : "דמי הרשמה"). 
 • יתרת התשלום במזומן או על פי הסדר התשלומים שיאושר לי ע"י המכללה. הסדרת התשלום תתבצע עד שבוע לפני מועד פתיחת הקורס.
 • ביטול לימודים מצד התלמיד – החזרי כספים.
 • התקבלה הודעת הביטול בכתב במכללת לפיד עד 30 יום לפני תחילת הקורס , אהיה זכאי/ת להחזר של מלוא הכספים ששולמו על ידי , למעט דמי ההרשמה.
 • התקבלה הודעת הביטול בכתב במכללת לפיד פחות מ-30 ימים ויותר מ7 ימים ממועד תחילת הקורס, אהיה זכאי/ת להחזר של 60% ממחיר הקורס ששולם על ידי.
 • התקבלה הודעת הביטול בכתב במכללת לפיד, פחות מ-7 ימים ממועד תחילת הקורס. לא אהיה זכאי/ת להחזר כלשהו, אלא אם מכללת לפיד הביעה הסכמתה בכתב ומראש, להסדר אחר.
 • יום הודעת הביטול , יהיה היום שבו תתקבל ההודעה במכללת לפיד בכתב.

ההחזר המגיע, יבוצע ע"י מכללת לפיד לא יאוחר מ ארבעים וחמישה ימים מיום הודעת הביטול.

 • מכללת לפיד רשאית לשנות את תכני הקורסים וכמו כן לקיים חלק מהשיעורים באופן דיגיטלי, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ובהתאם להנחיות חוקיות ותקנות משרד העבודה.
  1. מכללת לפיד רשאית לשנות את מועד פתיחת הקורס ו/או לשנות את מיקומו ו/או לשנות את שעות הלימוד ו/או לא לקיימו כלל. נדחתה פתיחת הקורס 90 יום ויותר ממועד הפתיחה שפורסם ונמסר/ה לתלמיד/ה , זכאי/ת התלמיד/ה להחזר מלא של דמי הלימוד , למעט דמי ההרשמה. כלל זה אינו חל במקרה שדחיית הקורס נבעה מכוח עליון.
 • מכללת לפיד רשאית להחליף מרצים בהתאם לשיקול דעתה המקצועי.
 • התלמיד/ה מצהיר/ה שהוא מודע לתנאי הסף הנדרשים להתקבל לקורס שאליו נרשם ושהוא אכן עומד בתנאים אלה.
 • האמור בהסכם זה משקף ההסכמות ביני לבין מכללת לפיד ואין בפרסומים אחרים, לרבות פרסומים באינטרנט, לשנות מהסכם זה. הסכם זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 • תלמיד שלא סיים את חובותיו עד לסיום הקורס ואינו זכאי לתעודה, יהיה רשאי להשלים נוכחות, לעבור מבחנים ולהגיש פרויקטים במהלך שנתיים מיום סיום הקורס, אם וכאשר יפתח קורס זהה  וזאת לצורך זכאות לתעודת סיום הקורס, ללא תשלום נוסף ! 

 

תאריך : ____________________            חתימת התלמיד : ____________________

 

הריני מביע/ה בזאת את הסכמתי לכך שיימסר לי מידע , עדכונים ו/או מידע שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת הנקובה בעמוד 1 לעיל ו/או בהודעת טקסט ו/או טלפונית לטלפון הסלולארי. 

 

חתימת התלמיד : ______________________

עוד רגע .... לאן זה?

מגיע לך הטבה מיוחדת. אל תפספס/י !!

מכללת לפיד
לקבלת הטבה ללימודים במכללת לפיד – מלאו את הפרטים 
Call Now Button