נא לקרוא בעיון, למלא פרטיכם במקומות המתאימים, לחתום במקומות המסומנים. בברכת תחילת לימודים מוצלחת ומפרה.

1.  אני החתום מטה (להלן: "התלמיד/ה") נרשמתי ללימודים במכללת לפיד. בחתימתי על הסכם זה הנני מאשר/ת את הסכמתי   לתנאי הסכם זה המפורטים מטה.
2.  ידוע לי כי קיימת חובת נוכחות של לפחות 85% מהמפגשים בקורס , הגשת מטלות פרויקטים ומעבר בחינות לצורך זכאות,  הסמכה  וקבלת תעודה.
3.  ידוע לי כי יש להישמע להוראות והנחיות המרצה בקורס וצוות המכללה. אשמור על ניקיון הכיתה ועל הציוד שבה. אמנע מהכנסת אוכל ושתיה לחדרי הלימוד.
4. המכללה תאפשר מהלך לימודים תקין באמצעות צוות הוראה מיומן ומקצועי. ציוד מתאים ותקין על פי תכנית הלימוד שאושרה על  ידי הנהלת המכללה.
5. אני מתחייב/ת לשלם את מחיר הקורס הכולל המפורט להלן (להלן: "מחיר הקורס"), עד לתחילת הקורס, אלא אם יאושר לי הסדר תשלומים אחר.התשלום עבור הקורס יעשה כדלקמן:
א. במועד הרישום יועבר למכללת לפיד סכום של 500 ₪ (להלן: "דמי ההרשמה") .
ב. יתרת התשלום  במזומן או על פי הסדר התשלומים שיאושר לי ע"י המכללה. הסדרת התשלום תתבצע עד שבוע לפני פתיחת      הקורס.

6. ביטול לימודים – החזרי כספים.
התקבלה הודעת הביטול בכתב במכללת לפיד עד לשלושים יום לפני תחילת הקורס, אהיה זכאי/ת להחזר של מלוא הכספים      ששולמו על ידי, למעט דמי ההרשמה.
התקבלה הודעת הביטול בכתב במכללת לפיד פחות מ30 ימים ויותר מ 7 ימים ממועד תחילת הקורס. אהיה זכאי/ת  להחזר של 60% ממחיר הקורס ששולם על ידי.
התקבלה הודעת הביטול בכתב במכללת לפיד, פחות משבעה ימים ממועד תחילת הקורס. לא אהיה זכאי/ת להחזר כלשהו.
אלא אם מכללת לפיד הביעה הסכמתה בכתב ומראש, להסדר אחר.
יום הודעת הביטול, יהיה היום שבו תתקבל ההודעה במכללת לפיד בכתב.
ההחזר המגיע,  יבוצע על ידי מכללת לפיד לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום הודעת הביטול.
7.מכללת לפיד רשאית לשנות את תכני הקורסים בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ובהתאם להנחיות חוקיות ותקנות משרד העבודה.
8.מכללת לפיד רשאית לשנות את מועד פתיחת הקורס ו/או לשנות את מיקומו ו/או לשנות את שעות הלימוד ו/או לא לקיימו כלל.
נדחתה פתיחת הקורס 90 יום ויותר, ממועד הפתיחה שפורסם ונמסר לתלמיד/ה, זכאי/ית התלמיד/ה להחזר מלא, של דמי הלימוד  לרבות דמי ההרשמה.
9.האמור בהסכם זה משקף ההסכמות ביני לבין מכללת לפיד ואין בפרסומים אחרים, לרבות פרסומים באינטרנט, לשנות מהסכם זה. הסכם זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
10.תלמיד שלא סיים את חובותיו עד לסיום הקורס ואינו זכאי לתעודה, יהיה רשאי  להשלים נוכחות, לעבור מבחנים ולהגיש פרויקטים במהלך שנתיים מיום סיום הקורס. זאת לצורך זכאות לתעודת סיום הקורס, ללא תשלום נוסף !

Call Now Button

עוד רגע .... לאן זה?

מגיע לך הטבה מיוחדת. אל תפספס/י !!

מכללת לפיד
לקבלת הטבה ללימודים במכללת לפיד – מלאו את הפרטים